Samenwerking

Vanuit Stichting Jeugdwerk Zuidplas wordt volop samengewerkt met andere organisaties in de gemeente Zuidplas.
kinderen maken kunst op het Raadhuisplein
Jeugdvakantieweek  
De vrijwillige brandweer Nieuwerkerk aan den IJssel, Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, Groenservice Zuid-Holland (GZH), hondenbrigade, Scouting Nieuwerkerk aan den IJssel, Speeltuinvereniging 'de IJsselkids', Stichting Polderbad, Stichting Welzijn Buitenlanders, Stichting Zeeverkennersgroep 'de IJssel', IJsselhage, de Openbare Bibliotheek, de Nieuwerkerkse Muziekschool en Stichting Evenement.

De coördinator begeleidt de commissie die maandelijks bij elkaar komt.

 

 

Overlegvormen (ambulant werk)
JOO (Jongeren Overlast Overleg): politie, gemeente.
JPO (Jeugd Preventie Overleg): Bureau Halt Gouda, Bureau Jeugdzorg, Stichting Kwadraad, Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (leerplichtambtenaar en veiligheidscoördinator), Politie Hollands-Midden en Stichting Welzijn Buitenlanders.
De ambulant jongerenwerker neemt deel aan deze structurele overlegvormen.
WMO adviesraad
Platform kerken, Helpende Handen, AGN (wvg), Federatie ouderv., Samenw. Ouderen, Cliëntenraad, NPV, ZOG-midden Holland.
De WMO adviesraad heeft tot taak om zowel de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel als de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle van adviezen te voorzien over die onderwerpen die betrekking hebben op het brede gebied van de WMO te weten Wonen, Welzijn en Zorg.
Twee bestuursleden hebben zitting in deze raad om de belangen van de jongeren te behartigen.
BRAiNS
Gemeente Zuidplas, Basis onderwijs, Voortgezet onderwijs, sportverenigingen, culturele instellingen, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaalgroep.
De coördinator stelt het activiteitenprogramma samen, onderhoudt contact met alle aanbieders en zit het coördinatiegroep overleg voor.
 
Sportbuurtwerk
Basis onderwijs, Voortgezet onderwijs, sportverenigingen etc.
De sportbuurtwerker voert o.a. projecten uit in samenwerking met onderwijs (Who’z Next, Straatspeeldag)
 
Jongeren Informatie Punt (JIP)
Bibliotheek, Voortgezet Onderwijs, Schoolmaatschappelijk werk etc.
De JIP-medewerker geeft voorlichtingslessen op scholen, organiseert informatieve activiteiten in de bibliotheek en onderhoudt contact met diverse hulpverlenende instanties.
jongeren van Taverna in Sablé
Incidentele samenwerking
Incidenteel wordt er tevens samen gewerkt met andere verenigingen en andere organisaties, zoals de Scouting (Greppelpop), Speeltuinvereniging De IJsselkids (Nationale Straatspeeldag) en de Lokale Omroep Nieuwerkerk aan den IJssel (diverse radio interviews en live opnames Greppelpop en Urban Open Air), alsook het Gemeentelijke Comité Internationale Betrekkingen. Dit laatste heeft geresulteerd in deelname aan de uitwisseling naar Sablé in het voorjaar van 2007, als vervolg op de jumelage-uitwisseling naar Bückeburg in 2006. Een groep jongeren met begeleiding nam deel aan een uitwisseling met ook Franse en Duitse jongeren in het kader van de viering van de vriendschapsband tussen Bückeburg en Sablé. Het Taverna DanceTeam nam deel met begeleiding en zorgde voor een zeer gewaardeerd optreden.